Shërbimet

Progeen i kryen të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin brenda kompanisë duke i ofruar klientit shërbime me çelësa në dorë. Shërbimet që mbulon kompania përfshijnë, projektimin, prodhimin, ndërtimin dhe menaxhimin e dokumentacionit si dhe kryerjen e të gjithë aplikimeve të nevojshme për lejet e ndërtimit. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave FIDIC.

Projektim

Shërbimet tona të projektimit përfshijnë:

  • Projekti arkitektonik
  • Projekti elektrik
  • Projekti strukturor
  • Projekti mekanik
  • Projekti hidroteknik
  • Projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit

Ndërtim

Progeen është plotësisht e aftë dhe ka përvojën e duhur për të marrë përsipër një gamë të gjerë punësh ndërtimi si civile ashtu edhe industriale të kryera me beton të përforcuar apo me struktura metalike. Punët përfshijnë vepra infrastrukturore si ujësjëlls, linja të tensionit të lartë apo të mesëm etj.

Menaxhim Dokumentacioni

Kompania merr përsipër punën parapërgatitore për aplikimin për lejet e nevojshme të lidhura me ndërtimin si leja mjedisore, studimi gjeologjik, rilevimi etj. Pas aplikimit për lejet përkatëse, kompania do të monitorojë te gjithë proceset ligjore deri në përfundim të projektit.