Shërbimet

Progeen i mbulon të gjitha proceset e lidhura me ndërtimin brenda kompanisë duke i ofruar klientit shërbime me çelësa në dorë. Këto shërbime ofrohen kryesisht nëpërmjet kontratave FIDIC. Zgjidhjet tona me çelësa në dorë përfshijnë shërbimet e mëposhtme:

Projektim - Zgjidhje strukturore & arkitekturore

Shërbimet tona të projektimit përfshijnë:

  • Projekti arkitektonik
  • Projekti elektrik
  • Projekti strukturor
  • Projekti mekanik
  • Projekti hidroteknik
  • Projekti i mbrojtjes ndaj zjarrit

Ndërtim - Civil & Industrial

Progeen është plotësisht e aftë dhe ka përvojën e duhur për të marrë përsipër një gamë të gjerë punësh ndërtimi si civile ashtu edhe industriale me strukture beton-arme apo metalike. Punët përfshijnë vepra infrastrukturore si ujësjellësa, linja të tensionit të lartë apo të mesëm etj.

Menaxhim Dokumentacioni - Aplikim & Procedura Paraprake

Progeen merr përsipër punën parapërgatitore për aplikimin për lejet e nevojshme të lidhura me ndërtimin si leja mjedisore, studimi gjeologjik, rilevimi etj. Pas aplikimit për lejet përkatëse, shoqëria do të monitorojë te gjithë proceset ligjore deri në përfundim të projektit.