Projekte

Rapun HEC – Elbasan

Ndërtim dhe instalime pajisjesh

Veprimtaritë ndërtuese në HEC të Rapunit përfshijnë instalim të turbinave, frencis dhe spirale horizontale për HEC. Gjithashtu u ndërtua edhe një zyrë e vogël operative me konstruksione metalike.