Projekte

Magazinë shumë-funksionale

Magazinë indusriale

Projektimi, prodhimi dhe ndertimi i magazinës multifunksionale në zonën industriale në pjesën  perëndimore të Tiranës.