Projekte

ADISA – Krujë

Zyra për agjencinë shtetërore

Puna konsistoi në rikonstruksionin e një ndërtese të vjetër shtetërore duke e kthyer në një ndërtesë për shërbime ndaj qytetarëve. Operacionet e ndërtimit u zhvilluan në Kujë.