Karriera

Kërkohet - Asistent Finance

Detyrat

Mbajtja e të dhënave të sakta mbi transaksionet ditore (të jenë të perditesuara çdo ditë);
Përgatitja e faturave dhe dokumentacioneve suportues;
Regjistrimi i llogarive të arkëtueshme dhe llogarive të pagueshme;
Përditësimi i sistemit të brëndshëm me të dhënat financiare;
Mbajtja e marrëdhënieve me klientët dhe furnitorët;
Rregjistrimi i veprimeve të magazinës, rakordim në lidhje me lëvizjet e materialeve.
Rakordime me bankat, balancat e llogarive mujore, 
Mbajtja, rregjistrimi, financiar i kompanise sipas legjislacionit në fuqi (Fatura, arka, banka, listëpagesa).
Mbajtjen e marrëdhënieve me Institucione të ndryshme, si QKB, Drejtoria e Tatimeve, Bankat etj.
Rregjistrimin e veprimeve bankare dhe me arkën.
Përgatitjen e listë pagesave, në bazë të monitorimit të prezencës.
 

Kualifikimet

Arsim i lartë, Fakulteti Ekonomik, Dega Financë – Kontabilitet; 
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh;
Të zotërojë njohuri te shkëlqyera të paketës MS Office;
Aftësi për të kryer shumë detyra, për të punuar nën presion dhe për të përmbushur afatet;    
Nivel i lartë integriteti, besueshmërie dhe orientimi të rezultateve;                                                                                                           
Të zotërojë aftësi të mira komunikuese edhe pune në grup;
Të jetë i/e mirëorganizuar dhe i/e saktë;
Të ketë aftësi organizative, kreative dhe të ndihmojë në dhënien e ideve të reja. 
 
* Aplikantet e interesuar duhet të dergojnë CV-në e tyre nëpërmjet modulit te websitit, ose mund të dërgohen në adresën: info@progeen.com me subjektin: "Apikim per pozicionin - Asistent Finance".
** Vetëm aplikantët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen nga kompania. 
*** Afati maksimal për aplikim është data 15/03/2020
 

Mundësi Punësimi

Si çdo kompani e re, Progeen është një kompani plot me njerëz shumë inteligjent, të talentuar dhe interesant. Ajo që e bën kompaninë tonë një ambient shumë të këndshëm për të punuar është mungesa e arrogancës dhe komunikimi i shkëlqyer.

Në Progeen, mendimi ndryshe është vlerë dhe faktor shumë e rëndësishëm për inovacion. Gjithashtu kompania ofron mundësi të barabarta për këdo pavarësisht ngjyrës, origjinës, statusit social apo orientimit.

Progeen ofron të gjithë kushtet e nevojshme për personat me aftësi të kufizuara siç janë të parashikuara në Legjislacionin Shqiptar.

 

 

APLIKO