Karriera

Kërkohet - Inxhinier Kostoist

Departamenti: Teknik

Funksionet bazë dhe qëllimi i përgjegjësive: 

Inxhinieri Kostoist ka si përgjegjësi kryesore ndjekjen e kostos së objekteve në mënyrë periodike, hartimin e preventivave si dhe analizave teknike të çmimeve për zërat përkatës si dhe të punimeve shtesë. Kryen rol tekniko-organizativ për projektet në ndërtim. Ai raporton direkt tek Projekt Menaxheri dhe/ose Drejtori Teknik.

Përgjegjësitë kryesore: 

 • Përgatitja e Situacioneve mujore, librezave të masave, analizave teknike të çmimeve të punimeve mbështetur në metodollogjinë e zbatimit të Kompanisë. 
 • Përpilimin dhe hartimin e preventivave e objekteve të planifikuara për t’u ndërtuar nga Kompania.
 • Përpilimin dhe hartimin e preventivave me çmimet përkatëse për zërat e punimeve që kryen nga vetë Kompania si dhe preventivat me çmimet përkatëse për zërat e punimeve që kryen nga nën-kontraktorët.
 • Kontrolli i situacioneve të nën-kontraktorëve dhe përgatitjen e situacionit progresiv për objektet;
 • Ndjekjen dhe Raportimin e kostos në mënyrë periodike gjatë fazës së ndërtimit të objekteve;
 • Hartimi i preventivave dhe situacioneve për punimet shtesë, të klientëve, rimbursimet dhe rakordimet përfundimtare;
 • Kryerja e zbërthimit të preventivave të objekteve dhe nxjerrja e nevojave për materiale duke ia paraqitur departamentitit përkatës.
 • Nxjerrja koefiçientëve tekniko-ekonomik, që shërbejnë për planifikimin e fondeve sipas llojit të ndërtimit, asistencë në përgatitjen e buxhetit mujor, raporteve të kostove dhe Cash Flow të punimeve;
 • Vlerësimin e preventivave të kontratave/tenderave me fonde pubike dhe preventivave të tjerë për projekte të porositura nga Kompania, mbas shqyrtimit të projektit dhe aplikon çmimet për njësi sipas analizave teknike të Kompanisë.
 • Kontrollin e preventivave me çmimet përkatëse të projekteve të ndryshme që vijnë nga studiot e projektimit;
 • Rishikim i analizave teknike dhe manualit të çmimeve sipas tregut dhe publikimeve zyrtare; 
 • Rishikim periodik i legjislacionit dhe botimeve në Fletoren Zyrtare, në lidhje me çështje të kostove të ndërtimit dhe procedurave të kontrollit tatimore;
 • Kontrollon Tregut për çmime të dhëna nga kontraktorët dhe nën-kontrakturët duke raportuar tek Projekt Menaxheri  për të ndihmuar në negocimet e ndryshme që do të bëhen për fiksimin e çmimeve në preventivë;
 • Rakordim mujor me Departamentin e Financës për inventaret, gjendjen në magazinë dhe shkarkimin e materialeve; 
 • Kontrolli mujor fizik i Inventareve për materialet;

Kualifikimet

Kërkesat e Edukimit: Master’s Degree/ Diplomë Master.

 • Të ketë përfunduar studimet për inxhinieri ndërtimi ose arkitekturë (3+2 ose 5 vjeçare).

Eksperiencat e punës:

 • Eksperiencë si preventivues ose kontrollues kostosh mbi 3 vjet për ndërtime civile dhe industriale.

Aftësi të tjera:

 • Të ketë një eksperiencë të mjaftueshme në fushën e mbajtjes së kostos në kompanitë e ndërtimit.
 • I aftë të përshtatet me teknologjinë dhe kërkesat e reja që dikton tregu i ndërtimeve;
 • Të jetë i azhornuar me çmimet minimale fiskale për objektet e ndryshme;
 • Të jetë i aftë të komunikojë dhe të punojë në bashkëpunim me anëtarët e tjerë të stafit të shoqërisë. Aftësi për të sugjeruar zgjidhje dhe për të marrë vendime
 • Të njohë programet bazë në kompjuter, AUTOCAD, etj...;
 • Të ketë leje drejtimi për automjet.
* Aplikantet e interesuar duhet të dergojnë CV-në e tyre nëpërmjet modulit te websitit, ose mund të dërgohen në adresën: info@progeen.com me subjektin: "Apikim per pozicionin - Inxhinier Kostoist".
** Vetëm aplikantët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen nga kompania. 
*** Afati maksimal për aplikim është data 31/07/2020
 

Mundësi Punësimi

Si çdo kompani e re, Progeen është një kompani plot me njerëz shumë inteligjent, të talentuar dhe interesant. Ajo që e bën kompaninë tonë një ambient shumë të këndshëm për të punuar është mungesa e arrogancës dhe komunikimi i shkëlqyer.

Në Progeen, mendimi ndryshe është vlerë dhe faktor shumë e rëndësishëm për inovacion. Gjithashtu kompania ofron mundësi të barabarta për këdo pavarësisht ngjyrës, origjinës, statusit social apo orientimit.

Progeen ofron të gjithë kushtet e nevojshme për personat me aftësi të kufizuara siç janë të parashikuara në Legjislacionin Shqiptar.

 

 

APLIKO