Inxhinier Ndërtimi (Në zyrë)

Kërkohet - Inxhinier Kostoist

Departamenti: Teknik

Funksionet bazë dhe qëllimi i përgjegjësive: 

Inxhinieri i Ndërtimit në zyrë është përgjegjës për hartimin, përgatitjen e tabelave të volumeve metrike, librezave të masave, situacioneve të punimeve pjesor dhe progresiv, grafikut të punimeve deri në fazën e dorëzimit të objektit.

Përgjegjësitë kryesore: 

 • Të hartojë dhe përgatisë tabelat e volumeve të punimeve për objektet të planifikuara për t’u ndërtuar nga Shoqëria;
 • Të ndërveprojë me stafin teknik në përgatitjen e preventivave të objekteve të planifikuara për t’u ndërtuar nga Shoqëria;
 • Të koordinojë me personelin përkatës porositjen e materialeve dhe nevojave për realizimin e proçeseve në respektim të grafikut të punimeve të objekteve ose projekteve të ndërmarra për t’u ndërtuar;
 • Të hartojë dhe përgatisë librezat e masave, situacionet mujore, librezat e masave, analizat teknike të çmimeve të punimeve të Shoqërisë dhe të nën-kontraktorëve të saj.
 • Të ndërveprojë me stafin teknik në kontrollin dhe vlerësimin e volumeve të punimeve në preventivat e kontratave/tenderave me fonde pubike/private ku synon të marrë pjesë Shoqëria.
   

Kualifikimet

Kërkesat e Edukimit: Master’s Degree/ Diplomë Master.

 • Të ketë përfunduar studimet për inxhinieri ndërtimi ose arkitekturë (3+2 ose 5 vjeçare).

Eksperiencat e punës:

 • Eksperiencë si preventivues ose kontrollues kostosh mbi 3 vjet për ndërtime civile dhe industriale.

Aftësi të tjera:

 • Të njohë programet bazë në kompjuter, Microsoft Office, Microsoft Project, Autocad 2d&3d, etj.;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze;
 • Të ketë aftësi të përshtatet me teknologjinë dhe kërkesat e reja që dikton tregu i ndërtimeve;
 • Të ketë aftësi për të sugjeruar zgjidhje dhe për të marrë vendime;
 • Të ketë aftësi të mira, në ndjekjen dhe zbatimin e kontratave, në komunikim, etj.;
 • Të jetë i azhornuar me çmimet e tregut për proçeset ndryshme të punimeve për ndërtime civile dhe industriale;
 • Të jetë i aftë të punojë në grup, në bashkëpunim e baskëveprim me anëtarët e tjerë të stafit të shoqërisë;
* Aplikantet e interesuar duhet të dergojnë CV-në e tyre nëpërmjet modulit te websitit, ose mund të dërgohen në adresën: info@progeen.com me subjektin: "Apikim per pozicionin - Inxhinier Ndertimi".
** Vetëm aplikantët e përzgjedhur për intervistë do të kontaktohen nga kompania. 
 

Mundësi Punësimi

Si çdo kompani e re, Progeen është një kompani plot me njerëz shumë inteligjent, të talentuar dhe interesant. Ajo që e bën kompaninë tonë një ambient shumë të këndshëm për të punuar është mungesa e arrogancës dhe komunikimi i shkëlqyer. Në Progeen, mendimi ndryshe është vlerë dhe faktor shumë e rëndësishëm për inovacion. Gjithashtu kompania ofron mundësi të barabarta për këdo pavarësisht ngjyrës, origjinës, statusit social apo orientimit. Progeen ofron të gjithë kushtet e nevojshme për personat me aftësi të kufizuara siç janë të parashikuara në Legjislacionin Shqiptar.